Lekker, snel...

Leverings- en betalingsvoorwaarden

>> Leverings- en betalingsvoorwaarden >>

 1. De koper wordt geacht met de door de verkoper gestelde condities akkoord te gaan indien hij niet binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht de verkoper van het tegendeel in kennis stelt of wanneer hij de levering heeft geaccepteerd.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen bij minimale afname van € 100,00 “franco thuis” op voor de verkoper goedkoopste wijze van verzending. Indien de koper een andere verzendingswijze wenst komen de meerdere kosten voor diens rekening.
 3. De verzending van goederen geschiedt tot aan het ogenblik van de aflevering voor risico van de verkoper, tenzij de goederen door of namens de koper worden afgehaald.
 4. Behoudens afwijkende overeenkomst neemt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid op zich tot vergoeding hoe dan ook, van schade door of in verband met vertraging de levering of te late levering.
 5. Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de vervaldag zonder enige aftrek, die niet uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
 6. Als datum van betaling geldt de valutadatum van ontvangst van de betaling door de verkoper.
 7. Indien de betaling niet tijdig geschiedt zal de koper de wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele betaling. Tevens zal de koper alle kosten, door de niet tijdige betaling veroorzaakt, verschuldigd zijn zonder dat daartoe een nadere aanmaning vereist is.
 8. Alle reclames over levering moeten schriftelijk binnen 48 uur van ontvangst van de goederen in bezit van de verkoper zijn. Bij overschrijding van deze termijn zal de koper moeten aantonen dat de afwijking in het geleverde redelijkerwijs niet eerder kon worden gesteld. Ieder recht van reclame ontbreekt indien de goederen reeds in gebruik genomen zijn bij de koper.
 9. Reclames die de verkoper bereiken na de termijn van tenminste houdbaarheid van de geleverde goederen of reclames, die betreffen verwerkte, bewerkte of niet goed opgeslagen goederen, zullen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding kunnen geven.
 • horeca-slider-1
 • horeca-slider-2
 • horeca-slider-3
Adres gegevens
De Ruiter Horeca
Osloweg 134A
9723 BX Groningen
Telefoon & Fax
Tel: 050-5492100
Fax: 050-5492101
E-mail adres
info@deruiterhoreca.nl